den 29 mars 2017
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Här finner du information kring de arbetsplatsförlagda utbildningarna i de olika inriktningarna.

Vad är APL?

Under de tre år som eleverna studerar på naturbruksprogrammet vid Kalix Naturbruksgymnasium ska de regelbundet ut på arbetsplatsförlagd utbildning (APU), tidigare kallat praktik. Det är en del i utbildningen som förläggs till arbetsplatser ute i näringen. Vi strävar efter att eleverna ska göra 15 veckors APL utanför skolan.

Syfte med APL

Eleverna ska under utbildningen få kännedom om näringarna och känna förtrogenhet med yrkeslivet. De ska ges möjlighet att uppnå utbildningsmål i undervisningen som vi inte har egna resurser till samt inhämta och tillämpa sin kunskap i olika miljöer.

Syfte med APL - årskursvis

APL under årskurs 1 ska vara en orientering om de olika typer av verksamheter som finns inom naturbrukssektorn. Under årskurs 2-3 ska APL vara förlagd till arbetsplatser som motsvarar inriktningarna.

Ett speciellt handledarutlåtande skall avges för varje elev av APL-värden efter respektive period.Ansvar vid fördelning av APL-platser

Elever kan själva komma med önskemål om APL-platser, men det är ansvarig lärare som avgör vilken arbetsplats som eleven kan vara på för att uppnå de utbildningsmål som gäller för den perioden.

Den APL-platsansvarige på skolan avgör om platsen är godkänd ur arbetsmiljösynpunkt, har godkänd handledare m.m. Det går bara i undantagsfall för elev att byta tilldelad APL-plats. Ett register med godkända APL-platser ska vara underlag för val av arbetsplats.APU-område (geografiskt)

NP 1: Inom Norrbotten eller i elevens hemkommun

NP 2: Företrädesvis Norrbotten men vid behov även övriga Sverige och Nordkalotten.

NP 3: Som under NP 2 men elever ska även få möjlighet till APL i Europa och i undantagsfall övriga världen.

Tillgången på godkända platser varierar beroende på inriktning.  Detta innebär att elever som utbildar sig inom dessa inriktningar ibland måste åka längre bort för att göra sin APL.Ersättning under APL

Viss ersättning utgår under APL perioden som t ex lunchersättning samt bussresor mm. Information ges i klasserna innan APL-perioden.

Kalix Naturbruksgymnasium, Anderstjärnsvägen 3, 952 31 KALIX

Tel (0)923 65000 (växel Kalix kommun)

Start   |   Våra utbildningar   |   Boende   |   Fritid   |   Schema   |   Matsedel   |   Om skolan   |   Elevinfo   |   Kontakta oss
Copyright 2012 by PILI Systems